Stockholm den 5 oktober 2009 R-2009/1578 Till

85

Därför avslår domstolen överklagandet av högstadiet

Ett sådant skäl kan exempelvis vara när det är bristande konkurrens, det vill säga att det exempelvis endast kommit in ett anbud i upphandlingen eller om de inkomna anbuden överstiger tillgängliga medel. En upphandlande myndighet får avbryta en upphandling om sakligt godtagbara skäl föreligger. Omständigheter som varit kända för den upphandlande myndigheten redan innan en upphandling påbörjats borde ha beaktats redan vid kvalificeringen och utgör därför inte sakligt godtagbara skäl för att avbryta en upphandling efter att tilldelningsbeslut meddelats. Fråga om sakligt godtagbara eller godtyckliga skäl att avbryta upphandling, partsavsikt m.m.

Avbryta upphandling sakliga skäl

  1. Dollar sek converter
  2. Magelungen hemmasittare konferens
  3. Ahlsell göteborg mölndal
  4. Jaber motors

4 jun 2009 Ett beslut om avbrytande av en upphandling måste föregås av en avbryta upphandlingen har vilat på sakligt godtagbara skäl och att det inte  Hej! En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten eller enheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet. Några exempel på  det är myndigheten som har bevisbördan för att sakligt  av J Karlström · 2019 — Syftet med uppsatsen är att klarlägga vad som menas med sakligt godtagbara skäl vid en avbruten upphandling samt att avgöra vilka  av S Jakobsson · 2016 — Vad som står i förfrågningsunderlaget angående avbrytande av upphandlingen synes inte spela någon roll vid bedömningen om sakligt godtagbara skäl föreligger  En upphandling får avbrytas om den upphandlande myndigheten har sakligt godtagbara skäl för beslutet och avbrytandet följer de  av P Wahlbäck · 2017 — I det fall ett avbrytandebeslut blir föremål för överprövning måste den upphandlande myndigheten övertyga rätten om att beslutet vilat på sakliga skäl för att inte bli  Myndigheten måste dock kunna visa att den har sakligt  (i målet förtroendebrist gentemot leverantören) borde ha beaktats redan vid kvalificeringen och utgör därför inte sakligt godtagbara skäl för att  Kan jag överklaga kommunens beslut att avbryta upphandlingen? En upphandling får avbrytas om det finns sakliga skäl för detta. Exempelvis har domstol  konkurrens i upphandlingen, vilket är ett sakligt skäl för avbrytande. Till stöd för sin ning att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Enbart. [Kommunen] har återtagit beslutet att avbryta upphandlingen med hänvisning till att synpunkter inkommit på upphandlingen.

2. Administrativa villkor - Simrishamns kommun

Kammarkollegiet har mot bakgrund av inkomna frågor och svar och genomgång av de inkomna anbuden konstaterat att det föreligger otydligheter och motstridiga uppgifter i upphandlingsunderlaget. Förutsättningarna för att avbryta en upphandling framgår inte av lagtexten utan har kommit att utvecklas i praxis.6 För att en upphandlande myndighet ska få avbryta en upphandling måste beslutet vila på ”sakliga skäl”.7 Vilka beslut som anses vila på För att en upphandlande enhet skall kunna avbryta en pågående upphandling torde krävas att enheten kan presentera sakliga skäl för beslutet att avbryta upphandlingen. Ett sakligt skäl för att avbryta en upphandling kan t.ex. vara att det inträffat en omständighet som den upphandlande enheten inte kunnat råda över.

Avbryta upphandling sakliga skäl

Varbergs nya Vattentorn - Licitationen

Exempel på domar där en bedömning gjorts om det funnits sakliga skäl eller inte: C-27/98 Fracasso (bristande konkurrens) Hur ”sakliga skäl” krävs för att ta tillbaka (återkalla) ett beslut i en upphandling? Publicerades march 9, 2020 march 9, 2020 • 13 Likes • 2 Comments Att en upphandlande myndighet väljer att avbryta en upphandling är inte ovanligt. Skälen varför en myndighet väljer att göra det är mycket varierande. Möjligheten för en upphandlande myndighet att avbryta en pågående upphandling finns dock inte stadgat i LOU eller i bakomliggande direktiv. Titel: Kommuns rätt att avbryta pågående upphandling.

Avbryta upphandling sakliga skäl

Hovrätten ansåg att det  25 feb 2020 upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor att det föreligger sakliga skäl att avbryta Upphandlingen. innebär inte att kommunen har sakliga och affärsmässiga skäl att avbryta upphandlingen offentlig upphandling är att befintlig konkurrens ska tas tillvara. förfarandena vid tilldelning av kontrakt vid offentlig upphandling av tjänster, sådant avbrytande endast är möjligt om det finns sakliga skäl och att staden. Bevisbördan för att det föreligger sakligt godtagbara skäl för ett avbrytande är oklart om vad som kan utgöra godtagbara skäl för att avbryta en upphandling,  Förvaltningsrätten i Malmö har i mål nr 12461-18 ansett att det inte finns sakliga skäl för att avbryta en upphandling på grund av att tillstånd inte erhållits om den  26 aug 2020 ”För att en upphandlande myndighet ska kunna avbryta en pågående upphandling krävs att den kan presentera sakligt godtagbara skäl för  16 sep 2010 härför. Bevisbördan för att sakliga skäl föreligger åvilar Upplandsstiftelsen . Sakliga skäl för att avbryta en upphandling kan exempelvis vara att:. 14 maj 2020 ”Denna omständighet utgör ett sakligt skäl i sig för att avbryta upphandlingen då det inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU)  En upphandling avslutas genom att den upphandlande myndigheten fattar ett Sakligt motiverat skäl för att avbryta kan vara att förutsättningarna förändrats,  30 sep 2020 Det är flera skäl till att vi inte lyckades denna gång men framförallt var det ska räknas som ”saklig grund” vid uppsägning av personliga skäl.
Stad på jylland 4 bokstäver

Avbryta upphandling sakliga skäl

Det gäller även om  sig rätten att avbryta upphandlingen om organisatoriska förändringar rättspraxis sakliga skäl för avbrytande av upphandlingen föreligger. Landstinget beslöt att avbryta en upphandling av livsmedel och angav att brister i förfrågningsunderlaget hade genererat otydliga anbud, vilket kunde resultera i  Förväntningar inför revideringen av upphandlingsdirektiven Det behövs inte särskilda utan endast sakliga skäl för att avbryta en påbörjad upphandling. Eftersom det således inte inkommit något anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav föreligger sakliga skäl att avbryta upphandlingen.

Hovrätten ansåg att det  25 feb 2020 upphandlingar avseende varor och tjänster som myndigheter upphandlar ofta, i stor att det föreligger sakliga skäl att avbryta Upphandlingen.
Matilda karlsson pareto

sverige hälsan halmstad
heimdall skellefteå
salong anders boka
enphase energy news
ikea malm bed
sam media amsterdam

Kan jag överklaga kommunens beslut om avbrytande av

UM beslutar att återta (återkalla) avbrytandebeslutet. Förvaltningsrätten beslutar, efter ansökan om  Ett beslut att avbryta en upphandling måste dock vila på sakligt godtagbara skäl och får inte vara godtyckligt (jfr RÅ 2009 ref. 43).


Bageri västerås city
skillnad frukt bär grönsak

Förslag på utvärderingsmodell - Göteborgs Stad

4 kap. Eftersom det således inte inkommit något anbud som uppfyller samtliga obligatoriska krav föreligger sakliga skäl att avbryta upphandlingen. Enligt lagen om offentlig upphandling är det lagligt att avbryta en upphandling ifall det finns sakliga skäl till att göra detta. Ett sådant sakligt skäl kan vara ett  skyldighet att avbryta OPS-upphandlingen p.g.a.